سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه کشاورزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و نویسنده مسئو
قدرت الله صالب نیا – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نجمه سلمان پناه – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تآخیر در ارائه گزارشات سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به بررسی تأثیر اخبار خوب و بد که مربوط به خصوصیات شرکت ها بوده و بر تأخیر در گزارشگری مؤثر است، پرداخته می ود. به منظور تخمین تأخیر در گزارشگری، سه دوره زمانی (دوره امضاء حسابرس، دوره ضمنی و کل مدت زمان گزارشگری) تعریف می گردد که تأثیر اخبار خوب و بد (سودآوری و سود سهام نقدی) بر هر یک از این دوره ها مورد آزمون قرار می گیرد. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می شود. جامعه آماری شامل ۹۷ شرکت طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ می باشد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اخبار خوب و بد بر کل دوره گزارشگری تأثیر گذار است در حالیکه بر دو دوره امضاء حسابرس و دوره ضمنی تأثیری ندارد.