سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد همتی – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر زاویه و طول سرریزهای Bendwayبر نسبت تراز آب در بالادست و محدوده احداثی سازههای مذکور میباشد. برای رسیدن به این هدف از سه نسبت دبی ۰/۸و۱و۱/۲ سه زاویه ۶۰و۷۵و۹۰درجه و سه نسبت طول ۰/۲و۰/۳و۰/۴ دریک مدل پیچانرود همراه با تزریق پیوسته رسوب استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که نسبت طول برابر با ۰/۴ نسبت به سایرنسبت های طول و زاویه ۵۷ درجه نسبت به سایر زوایای نصب، تأثیر بیشتری در بالاآمدگی تراز آب داشتند. بیشترین تأثیری که زوایای نصب و نسبت طول سرریزهایBendway بر بالاآمدگی نسبت تراز آب ایجاد نمودند به ترتیب برابر با ۲%و۱/۲% میباشد.