سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجمیه قاسمی زاده – دانشجو، شرکت آب منطقه ای هرمزگان
مجتبی تجزیه چی – استادیار، دانشگاه هرمزگان
محمدهادی معینی – دکتری مهندسی سواحل، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

جتی در دست احداث در ساحل شرق بندرعباس که با هدف ایجاد راه دسترسی دریایی و اسکله پشتیبانی جزیره هرمز (بندر نخل ناخدا) طراحی شده، به دلیل شرایط هندسی منطقه دارای طول نسبتاً زیادی است که باعث تغییر در الگوی هیدرودینامیک و به تبع آن مورفولوژی منطقهمجاور خود خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ایجاد شده در اثر ساخت این سازه می باشد، به همین منظور ابتدا با استفاده از مدل عددی ۲۱MIKE و با توجه به اطلاعات میدانی موجود، مدلسازی جزر و مد و امواج ناشی از باد به تفکیک در منطقه وسیعتر اجرا گردید. پس ازواسنجی مدل جزر و مد و موج با دادههای میدانی، از نتایج دو مدل مذکور برای اعمال شرایط مرزی در مدل منطقهای استفاده گردید. در ادامه تحقیق از بسته نرم افزاریMIKE 21/3 Coupled Modelبرای شبیهسازی تغییرات مورفولوژیک منطقه استفاده شد. در این شبیهسازی سه مدول لازم، مدول هیدرودینامیک، موج طیفی و انتقال رسوب به صورت همزمان اجرا گردید و اندرکنش موج- موج و موج– جریان نیزلحاظ شده است. افزون بر این با توجه به اهمیت انتقال رسوب در روند تغییرات خط ساحل ناشی از اجرای جتی، برای اطمینان از صحت نتایج انتقال رسوب با مدل ریاضیLitstpاز مجموعه نرم افزارLitpack نیز محاسبه گردید. سپس الگوی انتشار امواج و جریانهای کرانهای ناشی از امواج و نیز جریانهای جزر و مد و همچنین الگوی رسوبگذاری و فرسایش در دوحالت قبل و بعد از احداث جتی به کمک مدل ریاضی شبیهسازی شده و تأثیر احداث این سازه بر الگوی جریانها و نرخ انتقال رسوب موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه نتایج رسوب حاکی از نزدیک بودن نتایج دو مدلLitstp و Coupled است. همچنین مشاهده میگردد که قبل از احداث جتی پدیده حاکم بر منطقه فرسایش و پس از احداث جتی در سمت شرق جتی پدیده غالب رسوبگذاری و در سمت غرب آنفرسایش میباشد و جهت انتقال رسوب با جهت غالب امواج همخوانی دارد. در مورد امواج نیز ارتفاع امواج بعد از احداث جتی کاهش و جهتامواج در سمت شرق و غرب جتی تغییر مییابد. نتایج شبیهسازیهای انجام شده و مقایسه اثر باد بر الگوی جریان و مقایسه الگوی اندرکنش امواج و جریان و اندرکنش غیرخطی موج – موج در مناطق ساحلی و آبهای کمعمق نشان داد که هر سه مولفه باد، جزر و مد و امواج نقش مهمی در رژیم هیدرودینامیک منطقه دارند. بنابراین صرفنظر کردن از هر کدام از این مولفهها، ممکن است تأثیر زیادی در الگوی انتقال رسوبات داشته باشد