سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه علمی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا سعادتی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسن مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از شاخ صهای رسیدن میوه مرکبات، تغییر رنگ پوست آنها از سبز به زرد یا نارنجی است. در برخی ارقام مرکبات که در مناطق گرمسیری تولید می شوند رنگ سبز پوست میوه، طی مراحل تکامل به طور کامل از بین نمی رود در حالیکه بخش خوراکی و گوشت میوه از کیفیت مطلوبی برخوردار است. سبززدایی یکی از تکنیک های مورد استفاده به منظور بهبود کیفیت ظاهری میوه های مرکبات می باشد. در این پژوهش به منظور مقایسه شرایط مختلف سبززدایی، میو ههای نارنگی رقم کینو در مرحله سبز بالغ برداشت و پس از آماده سازی با محلول اتفان در غلظت های صفر (شاهد)، ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر تیمار گردید. میوه های تیمار شده در دو دمای ۱۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شده و در فواصل زمانی ۳ و ۶ و ۹ روز پس از تیمار از نظر تغییرات رنگ پوست و دیگر خصوصیات کیفی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار اتفان بر ویژگ یهای کیفی گوشت شامل پ هاش عصاره، اسیدیته، درجه بریکس و مقدار ویتامین سی تأثیری نداشت ولی باعث افزایش قابل توجه رن گگیری، غلظت کارتنوئید کل، درجه کروما و درخشندگی پوست گردید. همچنین در میوه هایی که با اتفان تیمار شده بودند غلظت کلروفیل پوست و زاویه هیو در طول مدت سبززدایی به تدریج و به طور چشمگیری کاهش یافت. از میان تیمارهای مختلف اعمال شده، غوطه وری میوه های نارنگی در محلول اتفان با غلظت ۶۰۰ پی پی ام و نگهداری آنها در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد بهترین نتایج را از نظر بهبود رنگ ظاهری نشان دادند.