سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه عسکری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد-سازه، دانشکده فنیومهندسی، دانشگاه شهید باهنر
محمدجواد فدایی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنیومهندسی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

سیستمهای تیر ویراندیل به دلیل عدم استفاده از اعضای قطری و ایجاد فضای آزاد برای عبور لولهها و اجرای تأسیسات، توانایی پوشش ارتفاع بیشتری از سازه با توجه به متغیر بودن فاصله بین دو تیر اصلی، ایجاد نمای منحصر به فرد برای سازه و … به طور گسترده در ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرند. اتصالات نقش مهمی را در پایداری قاب برعهده دارند. در این مقاله، به منظور بررسی تأثیر اتصالات در رفتار سازهای قاب- های ویراندیل، یک قاب یک طبقه با استفاده از سه نوع اتصال با سختیهای مختلف، تحت عنوان اتصال صلب، نیمهصلب و مفصلی مدل شده و در هر حالت رفتار دینامیکی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی با استفاده از نرمافزار opensees که در آن هر دو، مواد و هندسه سازه غیرخطی فرض میشوند، انجام شده است