سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راحله عدالتی مرفه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهر
مصطفی عرب – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
روح انگیز نادری – دانشیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید راحمی – استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

گل آلسترومریا بدلیل عملکرد بالا و داشتن گلهای زیبا با رنگهای متنوع، بسیار مورد توجه است، اما دارای عارضه زردشدن برگهاست که باعث کاهش دوام عمر گلها میگردد. جهت جلوگیری از زرد شدن برگها و حفظ خصوصیات کیفی گیاه، آزمایشی بر پایه طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی بر روی گل شاخه بریده آلسترومریا، رقم ‘Fuji’ انجام شد. در این آزمایش تیمارهای اتانول ( ۰ و ۲ و ۴ و ۶ درصد)، جیبرلیک اسید ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) و ساکارز ۴ درصد به دو روش تیمار موقت و مداوم بر دوام عمر و سایر خصوصیات کیفی پس از برداشت گیاه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که روش تیمار مداوم نسبت به روش تیمار موقت، تأثیر بیشتری بر دوام عمر و حفظ خصوصیات کیفی گیاه داشت. اتانول ۴ درصد موجب افزایش دوام عمر گلها و افزایش میزان جذب محلول شد. افزایش غلظت اسید جیبرلیک در محلول نگهدارنده نیز باعث افزایش دوام عمر و حفظ خصوصیات کیفی گیاه شد، اگرچه تفاوت معنی داری در غلظت ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دوام عمر و سایر صفات کیفی گیاه مشاهده نشد. علاوه بر این اسید جیبرلیک در روش تیمار موقت تأثیر بهتری در حفظ کلروفیل برگها نسبت به روش تیمار مداوم داشت.