سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا صالح جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رنجبرداویجانی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مشخصات هیدرودینامیکی و همزدن محیط کشت در بیوراکتورهای روباز Open Raceway) به منظور کشت ریزجلبک, از مهمترین پارامترها برای افزایش رشد سلول و رسیدن به بازده بالای تولید تودهی زیستی Biomass) میباشد. همزدن در این گونه سیستمها, سبب پراکندگی یکنواخت سلولها برای استفاده از نور خورشید, توزیع یکنواخت مواد غذایی و کربن دیاکسید در محیط کشت میشود و از تهنشینی سلولها, لایهای شدن گرما و اکسیژن جلوگیری میکند. یکی از متداولترین روشهای همزدن در این سیستمها, استفاده از همزنهای پارویی متحرکPaddlewheel) میباشد. نوع همزن, تعداد و ابعاد پرهها از موارد مهم در طراحی همزن و رسیدن به توزیع سرعت مناسب است. در این مقاله با استفاده از روشهای عددی دینامیک سیالاتCFD) تأثیر پارامترهای مهم در توزیع سرعت و آشفتگی جریان و در نهایت رشد سلولهای ریزجلبک مورد بررسی قرار میگیرد