سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهرداد جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد برو
مهرداد عالم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
مهتاب میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
مهدیه میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت خزر خرم شهرستان بروجرد، انجام گرفته است. جامعه آماری مشتمل بر ۸۵ نفر میباشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۷۰ نفر تعیین گردید. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصائفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ۶۰ سئوالی فرهنگ سازمانی (دنیسون) و پرسشنامه محقق ساخته ۱۰ سئوالی نوآوری سازمانی، استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از نظر اساتید و صاحب نظران تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها و آزمون سئوالات از نرم افزار Spss و روش رگرسیون درکار، سازگاری، و انطباق پذیری سازمانی تاثیر می گذارند ولی بعد رسالت بر نوآوری سازمانی تاثیر نمی گذارد.