سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر خسروجردی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا پرهیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

جریان آب وهوا دررشته های مختلف علوم و مهندسی با اهداف تحقیقاتی و کاربردی متفاوت مورد مطالعه قرارمیگیرد هوادهی جریان به عنوان یکی از بهترین روشهای جلوگیری از کاویتاسیون درسرریزها همواره مورد توجه محققین قرار داشته و برای بررسی پارامترهای مختلف برهوادهی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است درتحقیق حاضر پدیده کاویتاسیون و نحوه تاثیر سیستم های هواده برای جلوگیری از این پدیده برروی سرریز دو سد سیازاخ و گاوشان کشور ایران از طریق مدل فیزیکی آنها بررسی شده است طبق نتایج بدست آمده درسرریز سدسیازاخ تک سیستم هواده درنظر گرفته شده گزینه مناسبی درافزایش ضریب کاویتاسیون بوده و درسرریز سدگاوشان استفاده ازتک سیستم هوادهی چندان تاثیری برکاهش خطرات کاویتاسیون نداشته اشت درمقایسه عملکرد هواده سرریز دو سد مذکور می توان گفت که هرچه ارتفاع رمپ هواده فاصله افقی رمپ هواده تا ابتدای سرریز نسبت ارتفاع به طول افقی رمپ هواده اختلاف ارتفاع بین ابتدا و انتهای سرریز و طول افقی سرریز کمتر باشد عملکرد سیستم هواده مناسب تر خواهد بود.