سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سمیه خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اخیرا با توجه به رشد روز افزون جمعیت جوان کشور و محدودیت فرصتهای شغلی دولتی، توانمندسازی جوانان و هدایت آنان به سمت کارآفرینی جزء مهم ترین برنامه های دست اندرکاران کشور قرار گرفته است. از آنجا که جوانان روستایی سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آینده و علاقه مند به تغییر، نوآوری و کارآفرینی می باشند، بنابراین یکی از اقدامات مهم برای بروز رفتار کارآفرینانه در آنها، ایجاد قصد و نگرش کارآفرینانه است. هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسی تاثیر آموزش بر قصد کارآفرینانه جوانان روستایی استان کرمانشاه است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده (۳/۶=t و ۰/۰۰۰۱=sig) اختلاف معنی داری بین قصد کارآفرینانه جوانان روستایی پایه دوم و سوم تحصیلی وجود دارد. نتایج حاکی از آن ات که جوانان روستایی پایه سوم (درس کارآفرینی را گذرانده اند) با میانگین بالاتر (۳/۵۵=M) نسب به جوانان روستایی پایه دوم ( درس کارآفرینی را نگذرانده اند) قصد کارآ،رینانه بیشتری دارند بنابراین آموزش بر قصد کارآفرینانه آنها تاثیر بسزایی داشته است.