سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مستشیری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سمیه بهار – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

کارآفرینی روشی است برای انجام دادن کسب و کار به شیوه مبتکرانه، با تمرکز به مشتری با ریسک هاس حساب شده. مقاله حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای کارآفرینانه بر توسعه مشاغل خانگی شهر سمنان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ پرداخته است. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-کار بردی بوده، برای جمع آوری اطلاعات از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و روش نمونه گیری خوشه ای و احتمالی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس طیف لیکرت طراحی گردیده است. روایی این پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان کارآفرینی و پایانی آن توسط آزمون ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۲ تایید سپس از آزمون میانه و کای اسکویر استفاده گردید. نتایج آزمون نشان دهنده تاثیر زیاد آموزش کارآفرینی بر کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصتهای اقتصادی و ترکیب برنامه های عملیاتی، تربیت افراد متکی به نفس و استقلال طلب، افزایش تمایل برای راه اندازی مشاغل خانگی، ایجاد انگیزه پیشرفت و رقابت اقتصادی و … است و بر برخی مولفه ها تاثیر کم متوسط دارد. توصیه می گردد، آموزش کارآفرینی جهت کسب مهارت هایی که در آنها تاثیر زیادی دارد به کار رود.