سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران یزدانبخش – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
محسن درکه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
زهرا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
لیلا ترکمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

امروزه ارزیابی سلامت روانی دانش آموزان یکی از محورهای مهم بهداشت روانی جامعه است. از انجایی که نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است احتمال اینکه نوجوان در این سن دچار مشکلات سلامت روانی گردد، بیشتر است. هدف از اجرای پژوهش حاضر،بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روانی نوجوانان است پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل می باشد که به صورت نمونه گیریدر دسترس یکی از دبیرستانهای پسرانه شهر کرمانشاه انتخاب شد، و از تمامی دانش آموزان که ۲۲۰ نفر بودند، آزمون سلامت روانیGHQ) گرفته شد. سپساز میان کسانی که نمره آنها از خط برش بالاتر بود، ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشو کنترل تقسیم شدند n=20 گروه آزمایشوn=20 گروه کنترل). گروه آزمایش به مدت ده جلسه مورد آموزش مسایل دینی از دیدگاه قرآن و احادیث و ائمه و داستانهای عرفانی از کتاب مثنوی مولوی قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از t همبسته برای مقایسه درون گروهها وt مستقل برای مقایسه ی بین گروهها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد که آموزش معنویت و عرفان بر سلامت روانی گروه آزمایش تأثیر مثبت ومعناداری داشته است