سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالله پارسا – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رقیه گرائلی شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر پرورش استعداد کارآفرینی هنرجویان هنرستانهای دولتی کار و دانش شهر اهواز است. برای نیل به این هدف، تعداد ۱۶۶ نفر از هنرجویان دختر و پسر پایه دوم و سوم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق علی- مقایسه ای است و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی دورهام انگلستان، پرسشنامه ادراک از کلاس (CSEQ) و فرم تحلیل محتوا جمع آوری شد. نتایج آماری آزمون t بیانگر این است که بین هنرجویانی که آموزش کارآفرینی دیده اند و آنهایی که آموزش ندیده اند در استعداد کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین ادراک از کلاس و استعداد کارآفرینی هنرجویان رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین استعداد کارآفرینی پسران بالاتر از استعداد کارآفرینی دختران است. با تحلیل محتوای کتاب کارآفرینی مشخص شد بیشترین فراوانی مؤلفۀ استعداد کارآفرینی به ترتیب مربوط به مؤلفۀ خلاقیت و نیاز به موفقیت و کمترین مؤلفه مربوط به مرکز کنترل است و در تصاویر کتاب، کمترین مؤلفه به کار رفته است. نتایج تحقیق حاضر، هشداری است برای مسئولان آموزش و پرورش که میزان فاصله ی نظام آموزشی ما را با مؤثرترین شیوه های پرورش خلاقیت و کارآفرینی در هنرجویان بسنجند. همچنین، زمینه ای است برای معلمان، مؤلفان کتاب درسی و برنامه ریزان تا با انتخاب و تغییر برنامه درسی، اقدام به ارزشیابی روش ها و شیوه های تدریس، اهداف، محتوا در جهت پرورش مهارت ها و ویژگی های اساسی کارآفرینی در هنرجویان نمایند.