سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدصادق موسوی آقایی – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی ازاجزای مهم شبکه های قدرت مقره ها هستند. مقره های فشارقوی درمعرضشرایط محیطی واقلیمیمختلفی قراردارند واین شرایط محیطی، معمولاً آلودگی مقره ها را به دنبال دارد و باعث میشود که عایق مقره خود بسترمناسبی برای هدایت جریان شود. دراین مقاله ابتدا شرایط جغرافیایی و محیطی استان های جنوبی کشور بررسی شده استوسپسانواع آلودگی های زیست محیطی دراین مناطق و تأثیر این آلودگی ها بر کارائی مقره ها بیان شده است. نتایج برداشتآلودگی در ده ایستگاه جنوبی کشور بررسی شده ومعیارجدیدی برای تعیین آلودگی مقره ها معرفی گردیده است و درنهایتروشهای حفاظت مقره ها دربرابر این آلودگی ها بیان شده است