سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدا باقری – کارشناس ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد * مکاتبات
سلیمان جمشیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر آللوپاتیک عصاره برگ علف هرز تاج خروس روی جوانهزنی و رشد اولیه پنج رقم سورگوم، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در پنج سطح، (ارقام سورگوم خالصه، گلبوس، ینگ آباد، اسپیدفید و کیمیا) و غلظت عصاره برگ علفهرز تاجخروس در چهار سطح ( ٢۵ ٧۵ و ١٠٠ درصد) بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازهگیری شامل درصد جوانهزنی ،۵٠ بذر ، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر و وزن خشک گیاهچه بودند. براساس نتایج تجزیه واریانس، اثر ساده فاکتورهای مورد بررسی و اثر متقابل غلظت عصاره در رقم بر صفات درصد جوانه زنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر و وزن خشک گیاهچه معنیدار گردید. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که با افزایش غلظت عصاره برگ تاج خروس، خاصیت آللوپاتیک علف هرز روی جوانه زنی و رشد اولیه ارقام سورگوم مورد بررسی افزایش یافت. در شرایط آزمایشگاه رقم کیمیا از نظر جوانه زنی و رشد اولیه در مقایسه با چهار رقم سورگوم اسپیدفید، خالصه، گلبوس و ینگ آباد تحمل بیشتری به موادآللوپاتیک عصاره علفهرز تاج خروس نشان داد و متحملترین رقم مورد مطالعه بود. شناسایی ارقام متحمل به ترشحات آللوپاتیک علفهای هرز از نظر کاهش مصرف علفکش ها و حفظ محیط زیست حائز اهمیت می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، بنظر میرسد گسترش کشت رقم کیمیا بهجای سایر رقمهای سورگوم مورد بررسی خسارت ناشی از موادآللوپاتیک علف هرز تاج خروس را کاهش دهد.