سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شعبانعلی مافی پاشاکلایی – دکترای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران – ساری
حسین براری – دکتری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران – ساری
رضا ولی ااه پور – دکتری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران – ساری
محمد رضا بابایی – تجاری مرکز تحقیقات کشاورزی عمل به تقیه استان مازندران – ساری

چکیده:

در این تحقیق اثر سمیت نسبی شش آفت کش ( درهای مختلف) متداول مصرفی در باغات مرکبات برروی مراحل مختلف زیستی کفشدوزک کریپتولموس طی سال‌های ۱۳۷۸ – ۱۳۷۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران بررسی شد. دیوارهای آزمایش عبارت بودند از آفت کش های آتربمفس ( ۵/۱ و ۲ در هزار) ، آزینفوس متیل ( ۱و۲ در هزار) اتیون ( ۲و۳هزار) کلرپیریفوس ( ۲و۳ در هزار) بروموپروپیلات (۱در هزار) روغن ولک ( ۱۰ و ۱۵ در هزار) و شاهد (آب) . تست و ارزیابی ظرفیت آفت کش را بر اساس روش‌های غوطه ور کردن و محلول پاشی در شرایط آزمایشگاهی مجید صحرایی صورت گرفت و آنالیز داده‌ها نشان داد که بین دیوارها درسطح یک در صد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی‌ها حاکی از اینست که سمیت حشره کش های آزینفوس متیل و آتریمفس توی حشرات بالغ کفشدوزک کریپتلموس ۱۰۰ در صد بود که بر اساس روش استاندارد IOBC جز حشره کش طایفه‌ای سمی و بقیه حشره کش را جز سموم بدون خطر بودند. اثر فردیت آفت کش را آزمایش شده دو مرحله شفیرگی کفشدوزک کمتر از ۲۰% بود که بر اساس روش استاندارد IOBC جز سموم بدون خطر تعیین گردیدند. در ۳۰% مرگ‌ومیر دیوارهای مختلف روی لاروهای سن سه کفشدوزک کریپتولموس در شرایط آزمایشگاهی نشان داده به‌استثنای آتریمفس ( ۵/۱ در هزار) و آزینفوس متیل ( ۲ در هزار) که میزان تلفات پیش از ۵/۸۷ در صد تعیین گردید میزان تلفات دیگر دیوارها کمتر از ۵۰% بود. براساس روش استاندارد IOBC ساموئل آزینفوس متیل و آتریمفس جز حشره کش با سمیت متوسط و بقیه جز سموم بدون خطر تعیین گردیدند. در ادامه بررسی‌ها، اثر سمیت دیوارهای مورد آزمایش روی لاروهای سن سه کفشدوزک در شرایط تیم صحرایی (نهال‌های گلدانی) کمتر از ۵/۴۲ در صد بود و روغن ولک هیچ گونه اثر کشنده کی نداشته است که بر اساس روش استاندارد IOBC حشره کش تایر آزینفوس متیل و آتریمفس جز سموم با سمیت کند و بقیه جزو سموم بدون خطر تعیین شدند .