سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی کردی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه کردستان
مازیار باغبدرانی – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه کردستان
علیرضا چابکی خیابانی – استادیار گروه عمران – دانشگاه کردستان
مرتضی بسطامی – استادیار گروه عمران – دانشگاه کردستان

چکیده:

با توجه به بررسی های انجام شده بعد از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، یکی از عوامل مهم در تخریب کلی مجموعه ساختمانهای تجارت جهانی تغییرخواص مصالح سازه ای به کار رفته در این ساختمانها مانند کاهش مقاومت و سختی عنوان شد. متعاقب این رویداد طی سالهای اخیر توجه محققین به اثر آتشسوزی بر رفتار مصالح سازه ای و سازههای ساختمانی بیشتر شد. در این تحقیق به ارزیابی لرزه ای پسماند قاب های بتنی ساخته شده از بتن مقاومت بالا که حساسیت بیشتری به حرارت های بالا از خود نشان میدهد پرداخته شده است. در این پروژه سناریوهای مختلفی از آتشسوزی مطابق با استاندارد آییننامه اروپا در نظر گرفته شده و پس از آنالیز حرارتی مقاطع بتن مسلح و در نظر گرفتن کاهش مقاومت بتن در دمای متناظر هر لایه مقطع بتنی، با توجه به نتایج آزمایشگاهی انجام شده، منحنی لنگر- انحنای هر مقطع مرکب محاسبه شده و با استفاده از نرمافزار IDARCتحلیل های استاتیکی غیرخطی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر زیاد اثر حرارت بر رفتار پسماند جانبی قاب بتن مسلح مقاومت بالا و نیاز به بهسازی قابهای آسیب دیده از آتشسوزی داشت.