سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عبد زادگوهری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مونا گلابی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آب و کود نیتروژن بر عملکرد گیاه بادام زمینی در جهت ایجاد مدیریت مناسب و تولید محصول بیشتر، آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار با تیمار اصلی آبیاری با دورهای ۰، ۶، ۱۲ و ۱۸ روزه (به ترتیب I3 ، I 2 ، I1 و I4) و تیمار فرعی کود نیتروژن، با مقادیر ۳۰، ۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار(به ترتیب N3 ، N2 ، N1 و N4)، در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در تیمارهای آبیاری، حداکثر عملکرد نیام و دانه مربوط به آبیاری ۶ روزه(I 2)، به ترتیب با مقادیر ۹۰۱۴ و ۴۰۳۴ کیلوگرم در هکتار بوده است. در بین مقادیر کود نیتروژن نیز، مقدار کودی ۶۰ کیلوگرم در هکتار(N3) با مقدار عملکرد نیام برابر ۶۰۰۶ کیلوگرم درهکتارو عملکرد دانه ۳۲۷۷ کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار بود. همچنین تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن برفاکتورهای بیوماس کل، وزن صد دانه، تعداد دانه در هر بوته، طول و عرض دانه، شاخص برداشت اثر معنی دار می باشد.