سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نوحه گر – دانشیاردانشگاه هرمزگان
ایمان پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان
ارشک حلی ساز – استادیاردانشگاه هرمزگان

چکیده:

به منظور بررسی روش مناسب جهت اصلاح خاکهای شور و قلیایی موجود در استان بوشهر در منطقه حاشیه شبه جزیره مذکور در یک کرت آزمایشی طراحی شده تأثیر آبشویی و زهکشی بر اصلاح این خاکها در چهار تیمار مورد آزمایش بررسی شد. در این زمینه با انجام مطالعات و بازدید های صحرایی، نمونه برداری ها ، آزمایشات مختلف و استفاده از فرمول طراحی زهکشی گلور-دام در شرایط جریان غیرماندگار نتایج مورد نظر بدست آمد که طبق این نتایج میانگین مقادیر ضریب عکس العمل به دست آمده در وسط زهکش برابر با ۳۳/۱ یک بر روز بود که نشان دهنده عکس العمل نسبتاً سریع زهکشها می باشد. نتایج آزمایشهای شوری زدایی و سدیم زدایی بدست آمده در تیمارهای مورد نظر حاکی از آن بود که بکار بردن عمق آب آبشویی ۳۰ و ۱۵ سانتی متر تفاوت معنی داری در کاهش املاح در عمق ۴۰ – ۰ سانتی متر نداشت. همچنین مصرف بیش از اندازه ی آب تأثیری بر روی کاهش املاح نداشت. علاوه بر این مصرف بیش از ۴۵ سانتی متر آب تأثیر معنی داری در کاهش املاح در اعماق ۷۰ – ۰ و ۱۰۰ – ۰ سانتی متری نداشت.