سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شراره میرچی – فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه

چکیده:

وجود موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در کنار دانشگاه ها و موسسات دولتی با توجه به محدودیت های منابع مالی دولتی، شرایط رقابتی شدیدی را برای این نوع موسسات آموزش عالی به وجود آورده است. در این شرایط عدم اطمینان ، یکی از راهکارهای بقا برای این موسسات در مواجهه با رقبای داخلی و خارجی، بهبود عملکرد آنها می باشد. اما از آنجایی که در چنین شرایط محیطی، دستیابی به عملکرد بالا بسیار دشوار است، مدیران این موسسات باید به طور جدی به اجرای سیستها و روشهای ترویج کارآفرینی سازمانی مبادرت ورزند چرا که طبق نظر محققان، کارآفرینی سازمانی، موجب افزایش عملکرد سازمانها می شود. گرایش کارآفرینانه یکی از مباحث مطرح کارآفرینی سازمانی است. این پژوهش به این سوال پاسخ یم دهد که ایا گرایش کارآفرینانه دانشگاهی بر عملکرد موسسات تاثیر دارد؟ در راستای نیل به اهداف تحقیق و آزمون فرضیات، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مناطق هشت گانه ایران در قالب یک تحقیق توصیفی همبستگی با ماهیت کاربردی و روش مدل یابی معادلات ساختاری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نمونه آماری طبق فرمول کوکران شامل ۷۸ موسسه به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند که حدود ۷۱ موسسه در این پژوهش شرکت نمودند و در مجموع ۲۰۵ نفر شامل (روسا، معاونین آموزشی، مدیر آموزش و مدیران گروه های آموزشی) پاسخگو بودند. روایی سازه ابزار اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. همچنین همسانی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۰۵ به دست آمد. تحلیل داده ها با بکارگیری بسته ی نرم افزاری لیزرل نشان داد که گرایش کارآفرینانه دانشگاهی تاثیر معین دار و مثبتی بر عملکرد موسسات دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی توسط محقق ارائه گردیده است.