سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلماز معرف – دانشجوی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
محمدصادق سخاوتجو –
اعظم السادات حسینی الهاشمی –
افشین تکدستان –

چکیده:

گسترش روزافزون شهرها، رشد سریع شهر نشینی و انقلاب صنعتی باعث ایجاد اثرات فراوان زیست محیطی در داخل و اطراف شهرها گردیده است. فعالیتهای صنعتی، تولید انرژی و سوخت، کاربرد کود و آفتکش باعث ورود مقادیر توجهی ازترکیبات آلاینده به اتمسفر می گردد، ورود آلاینده های فلزی وترکیبات اسیدساز از قبیل ترکیبات گوگرددار، نیتروژن دار و یا محصولات واکنش های آن ها در اتمسفر به باران یا هر فرم دیگربارندگی موجب افزایش اسیدیته بارندگی ها، تشکیل بارش های اسیدی وتغییر در کیفیت بارش های جوی خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر آلاینده های موجود در هوای شهر اهواز بر شیمی بارندگی های منطقه بوده است.در این مطالعه شهر اهواز به ۸ ناحیه تقسیم شد و نمونه برداری ازچندین مورد از بارش های جوی طی دو فصل زمستان ۱۳۸۸و بهار۱۳۸۹ درنواحی انتخابی صورت گرفت. سپس مقادیر pH، هدایت الکتریکی، آنیون های سولفات ونیترات و چهار فلز سنگین سرب، روی، کروم و کادمیوم نمونه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل وقوع بار شهای اسیدی دربرخی از مناطق شهر اهواز را نشان داد. ضمن این که مقادیر آنیون های اصلی در این بارش ها به ویژه یون سولفات بیش از مقادیرمعمول در جهان بود، همچنین مقادیر فلزات سنگین در نواحی صنعتی و پر تردد شمالی، شرقی و جنوب شرقی اهواز یعنی نواحی با باران های اسیدی تر بیش از سایر نواحی دیده شد. ترتیب فراوانی فلزات سنگین در باران های منطقه نیزبه شکل روی>سرب>کروم>کادمیوم بود.مقایسه مقادیر در نواحی مختلف نشان داد که پراکندگی صنایع، ترافیک و جهت وزش بادها سه عامل عمده در توزیع آلاینده ها به ویژه آلاینده های فلزی در شهر اهواز می باشند، آلودگی و اسیدیته بیشتر نمونه ها در در نواحی مذکور تأیید کننده تاثیر منابع انسان ساز بر کیفیت هواو به تبع آن بارش های جوی است