سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدیقه نبی ئیان – مربی وسرپرست بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر
سیدناصر علوی نایینی – استادیار و سرپرست بخش مکانیک ماشینهای دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدبا

چکیده:

کاربرد ماشین آلات کشاورزی می تواند منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزی شود . در این پژوهش جهت بررسی تأثیر مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورز ی از داده های سالهای ۱۳۵۴ الی ۱۳۸۳ استفاده شده است . پایا یی متغیرها با استفاده از آزمون دیک ی – فولر تعمیم یافته تعیین و جهت بررسی همگرایی یاهم انباشتگی متغیرها ازروش یوهانسن استفاده شده است . نتایج نشان می دهد گرچه در طول دوره بررسی ضریب مکانیزاسیون روند افزایشی داشته اما کماکان از یک کمتر است . متغیرهای ارزش افزوده وکل اسب بخار ناپایا ، اما تفاضل مرتبه اول آنها پایا است . وجود یک بردار هم انباشتگی تأیید گردید، و با استفاده از معادله ECM مشخص شد که یک رابطه علی یک طرفه مثبت از اسب بخار به سمت ارزش اف زوده واقعی وجود دارد ، اما این اتفاق فقط در بلند مدت صورت می پذیرد . بنابراین توصیه م ی شود در برنامه های مدون و اجرای برنامه های کوتاه مدت مربوط بهکانیزاسیون
بازنگری شود