سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی کیوانی –

چکیده:

کاهش دما، مهمترین عامل مصرف سرانه گاز طبیعی در سردترین روزهای سرد سال در بخش خانگی – تجاری است. بنابراین شناخت حساسیت رفتار مصرف کنندگان این ماده ،موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداختیم. لذا برخی متغیرهای مؤثر نظیر قیمت، درآمد، جمعیت خانوار، وسایل گرمایشی،وسایل جانشینی مصرف انرژی، شرایط وویژگی های ساختمان های محل سکونت مصرف کنندگان با درنظرگرفتن دوره به صورت میان مدت به حداقل رسیده و از میان این متغیرها، مهمترین متغیر تأثیر گذار فصلی، عوامل جوی جهت بررسی بیشتر در نظرگرفته شده است .با انجام رگرسیون چندگانه با داده های طولی وجود رابطه کلی میان عوامل جوی و مصرف سرانه گاز طبیعی بخش خانگی – تجاری مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب رگرسیون معنی دار فقط بین حداقل و حداکثر دمای هوا برای مصرف سرانه گاز طبیعی بخش خانگی – تجاری بدست آمد. ضرایب رگرسیون سایر متغیرهای عوامل جوی نظیر بارش، حداقل و حداکثر رطوبت هوا مورد تأیید قرار نگرفت. از بین دو متغیر حداقل و حداکثر دمای هوای شبانه روزی، بیشترین متغیر اثر گذار –حداکثر دما- طی داده های طولی با مصرف سرانه گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفت که ۴ دوره متفاوت از هر دو حیث حداکثر دما و مصرف سرانه حاصل گردیدکه این ۴ دوره حداقل حاصل سه مرتبه تغییرجهت دو متغیر مصرف و حداکثر دما می باشد که بازتاب اثر حداکثر دما بر مصرف سرانه را درهر یک از دوره های مختلف به نمایش می گذارد؛ هریک ازا ین بازتابها رفتار متفاوتی را در هر یک از دوره ها به دنبال دارد. ضمنامصرف سرانه گاز طبیعی در این بخش به هنگام روزهای همراه بارندگی و غیربارندگی تفاوت معنی دار نبود.