سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا نیاستی – دانشجویان کارشناسی ارشدواعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
علیرضا قدس ولی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلست
زهرا پورفلاح – دانشجویان کارشناسی ارشدواعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

چکیده:

ازجمله مهمترین محصولات استراتژیک مورد نظر بخش کشاورزی کشور دانه های روغنی مانند دانه آفتابگردان با سطح زیرکشتی حدود ۶۵ و ۶ هزارهکتار به ترتیب در ایران و استان گلستان می باشد.شناخت خصوصیات فیزیکی فندقه آفتابگردان می تواند در اعمال فرآیند های منا سب در مرحله برداشت، انتقال،خشک کردن،جداسازی ،پوست گیری،انبارمانی و فرآوری نقش اساسی ایفا کند دراین تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه های آفتابگردان روغنی سه واریته رکورد ،لاکومکا ومستر شامل ابعادمحوری، میا نگین حسابی قطر، میانگین هندسی ابعاد(قطرمعادل)، کرویت، مساحت سطح، دانسیته واقعی، دانسیته ظاهری، تخلخل و وزن هزاردانه در رطوبت اولیه شان با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ودرپنج تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد ارقام موردبررسی در بسیاری از شاخص های اندازه گیری شده ، تفاوت معنی داری داشتند.بزرگترین طول،عرض وضخامت به ترتیب برابر۱۳/۷۶، ۸/۰۳ , ۴/۷۳ میلی مترمتعلق به واریته لاکومکا و کمترین آن به ترتیب برابر ۱۱/۱۱ ، ۵/۳۲ و ۲/۹۳ میلی مترمتعلق به واریته مستربو د. کمترین کرویت به رقم مستر۵۰/۱۹% تعلق داشت و ارقام رکورد و لاکومکا از نظر کرویت اختلاف معنی دار نداشتند نتایج آزمون ها ی ثقلی بر روی واریته های مذکور حاکی از این است که رقم لاکومکا بیشترین وزن هزاردانه ۱۲۰/۳۱گرم وکمترین دانسیته توده۳۴۰/۳۱ کیلوگرم برمترمکعب،دانسیته واقعی ۴۰۹ کیلوگرم برمترمکعب وتخلخل ۱۷% رادارابود. بیشترین وکمترین زاویه ریپوزتخلیه به ترتیب به رقم مستر۲۷/۷۶ درجه و لاکومکا۲۷/۴۴ درجهتعلق داشت درحالیکه بیشترین وکمترین زاویه ریپوز پرشدن به ترتیب برای رقم لاکومکا ۲۹/۵ درجه و رقم مستر ۱۷/۳ به دست آمد.علاوه بر این در تمامی ارقام مورد بررسی،زاویه ریپوزتخلیه بزرگتر از زاویه ریپوزپرشدن مشاهده شد.مقایسه ضرایب اصطکاکی ارقام بر سطوح مختلف اصطکاکی فولاد،آلومینیوم،لاستیک ،سیمان،چوب وآهن گالوانیزه نیز نشان دادکمترین ضریب اصطکاکی مربوط به آلومینیوموبیشترین ضریب اصطکاکی مربوط به سیمان می باشد.