سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه ساز ههای آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز.
بهنام سروری نژاد – دانشجوی دکتری ساز ههای آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز. ۳

چکیده:

به طورکلی جریان غلیظ ی اثقلی را میتوان ورود یک سیال باجرم مخصوص معلوم در یک توده سیال نسبتا سًاکن با جرم مخصوصمتفاوت ،بدلیل تأثیر شتاب ثقلی بر روی اختلاف جرم مخصوصتوصیف کرد.جریانهای غلیظ به عنوان یکی ازاصلی ترین فرآیندهای رسوب گذاری درمخازن سدها،باعث انتقال رسوبات به نزدیکی بدنه سدوتاثیرب رالما نهای اساسی آن شده وکارکردسدراپیش ازاتمام عمرمفیدآن،بامخاطره روبه رو م یکنند. پیشبینی حرکت جریان غلیظ عموما بدلیل پیچیدگی پدیده و دشوار یهای موجود درامراندازهگیری عموماازطریق مطالعات آزمایشگاه یصورت م یپذیرد. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر درتغییر هیدرولیک جریان غلیظ، تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها م یباشد. لذا در این مطالعه با انجام ۸۱ آزمایش به بررسی تأثیر تغییرات غلظت جریان غلیظ بر شدت اختلاط آن با آب ساکن در مقاطع همگرا پرداخته شده است.