سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
علی طالبی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
عبدالمجید حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، ایران
سمانه پورمحمدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مدیریت بیابان دانشگاه یزد، ایران

چکیده:

امروزه پدیده تغییر اقلیم به عنوان مسئلهای فراملی حائز اهمیت و مورد توجه محافل علمی و حتی سیاسی میباشد.بنابراین در اجرای طرحها و مطالعات باید با نگاه مدیریتی، به این بخش پرداخته شود. در این مطالعه، پدیده تغییر اقلیم درحوزه سد طرق مشهد، با استفاده از مدل HadCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده های دمای ماهانه دوره ۱۹۹۰ -۱۹۶۱ و دو سناریوی B2 وA2 و نیز دادههای دمای روزانه مشاهداتی ۱۹۹۰-۱۹۶۱ تولید شده توسط نرم افزار Climgen دادههای روزانه مربوط به دوره های آتی جهت ریز مقیاس نمائی تناسبی فراهم شدند. در نهایت، با مقایسه نتایج دو سناریو ملاحظه شد که سناریوهای A2 و B2 دمای هوا را برای دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ به ترتیب ۲/۵ و ۱/۶۱ درجه سانتی گراد و برا یدوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ به ترتیب ۳/۶۳ و ۲/۴۶ درجه سانتیگراد بیشتر از دمای متوسط سالانه مشاهداتی ۱۰/۹۳ درجه سانتیگراد( پیشبینی کردهاند که نشان از افزایش دما در دورههای آتی دارد. در ضمن مقایسه تغییرات فصلی دما در آینده نیز حاکی از افزایش دما در تمام فصول دارد اما شدت آن در فصلهای بهار و تابستان بیشتر از سایر فصول میباشد