سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا تقی پور – دانشجویان دکترا
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
پدرام عصار – دانشجویان دکترا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تنک و افزایش کیفیت میوه زردآلو (Prunus armeniaca L. cv. Gerdi) تیمارهای نفتالین استیک اسید ( ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در لیتر)، نفتالین استامید (۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر )، اوره ( ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ درصد) و اتفون ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) ۳ هفته پس از مرحله تمام گل بر روی درختان زردآلو رقم گردی در یک باغ تجاری در شهرستان نی ریز فارس به کار برده شدند. بررسی نتایج درصد تنک طی سا لهای ۸۶-۸۵ نشان داد که NAA در غلظت ۴۰ میلی گرم در لیتر، NAD در غلظت های ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر، اتفون و اوره در تمامی غلظت ها به طور معنی داری باعث تنک میو هها شدند. هم چنین NAD و اوره در هر ۳ غلظت به کار رفته و NAA در غلظ ت های ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در لیتر ب هطور معنی داری باعث افزایش وزن و حجم میوه شدند. به طور کلی م ی توان نتیجه گرفت که تنک درختان زردآلو رقم گردی ۳ هفته پس از مرحله تمام گل باعث تنک میوه ها و بهبود وزن، حجم، درصد کل مواد جامد محلول، اسید کل و وزن خشک میوه میشود.