سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی خوشنودی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور پارس مختصات جنوب
مریم جمالی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور پارس مختصات جنوب

چکیده:

سد باهوش در استان بوشهر و بر روی رودخانه باهوش(اهرم) احداث خواهد گردید. این سد درشهرستان تنگستان واقع شده است. از اهداف اصلی اجرای سد باهوش تأمین آب جهت آبیاری اراضی و نخلستان های دشت اهرم و توسعه کشاورزی می باشد. این اراضی هم اکنون توسط چاه و بند انحرافی واقع بر روی رودخانه اهرم آبیاری می گردند . هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی وضعیت آبخوان و سطح آب زیرزمینی بعد از بهره برداری از سد باهوش می باشد. جهت این بررسی مدل ریاضی آبخوان زیردست سد باهوش توسط نرم افزارPMWIN(MODFLOWتهیه گردید. در حالت پایدار از اطلاعات سطح آب مهرماه ۱۳۸۵ و لاگ حفاری پیزومترها استفاده گردید ومقادیر توزیع هدایت هیدرولیکی کالیبره گردید. در حالت ناپایدار مدل برای ۱۲ ماه (مهرماه ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۶ ) اجرا و توزیع ضریب ذخیره تعیین گردید. از اطلاعات مهر ماه ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸ جهت صحت سنجی استفاده شد که صحت عملکرد مدل تأیید گردید. با استفاده از مدل تهیه شده برای آبخوان و الگوی برنامه ریزی منابع آب سد، میزان برداشت مجاز از آبخوان تعیین گردید. همچنین تغییرات تراز سطح ایستابی در نقاط مختلف آبخوان و مناطق مورد نیاز برای زهکشی مشخص گردید