سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استاد یار و عضوء هیئت علمی دانشگاه پیام نورکرمانشاه
حسین مهدی زاده – استادیار دانشگاه ایلام
لیدا کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

امروزه آموزش محیط زیست به اقشار مختلف جامعه به عنوان یک راه حل کلیدی در جهان می باشد و بهبود کیفیت محیط زیست یکی از مولفه های مهم دستیابی به توسعه پایدار قلمداد می شود و عامل انسانی یکی از تأثیر گذار ترین عوامل تغییر شرایط زیستی است. برای تغییر دانش، نگرش، و مهارت افراد در جهت بهبود محیط زیست بایستی از بهترین روش ها بهره گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش های زیست محیطی بر تغییر نگرش دانش آموزان پایه ی پنجم ناحیه ی۳ شهر کرمانشاه انجام گرفته است. این پژوهش از نوع آزمایشی بر اساس طرح چهار گروهی سالمون با دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه ی سه شهر کرمانشاه می باشد که برای انتخاب حجم نمونه از بین مدارس ابتدایی پایه پنجم ناحیه سه کرمانشاه، یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شدند. سپس بر اساس اصل انتساب تصادفی چهار کلاس برای گروه دختران و چهار کلاس برای گروه پسران (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل) اختصاص داده شد. حجم نمونه شامل۱۹۲نفر می باشند که از این تعداد ۹۶ نفر دختر و ۹۶ نفر پسر بوده اند. ابزار اصلی گرد آوری داده ها شامل آزمون های محقق ساخته ( به صورت پیش آزمون و پس آزمون ) و چک لیست هایی است که که روایی صوری آن ها با کسب نظرات۵ نفراز استادان و کارشناسان درحوزه ی آموزش محیط زیست به دست آمد و هم چنین پایایی آن ها نیز با روش آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در این پژوهش داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و نتایج آن ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی بیان شده است. درآمار استنباطی، آزمون مقایسه دو گروه مستقل (T)،آزمون مقایسه چند گروه مستقل( F) یا تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس و آزمون تجریه کواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش های زیست محیطی شامل ( سه مؤلفه آب، خاک و هوا) بر تغییرنگرش دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی نسبت به حفظ محیط زیست تأثیر دارد.