سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهاشم مهارلویی – دانشکده فنی مهندسی شیراز)شهید باهنر
جمال غلامی – دانشکده فنی مهندسی شیراز)شهید باهنر
مهدی سهرابی – دانشکده فنی مهندسی شیراز)شهید باهنر

چکیده:

مفهوم بییلیاردها در فیزیک دارای اهمیت زیادی است. بیلییاردها نقش مهمیی در شکل گیری اساس ایده های فیزیک آماری بازی می کند. در ایی مقاهی بی بررسی آشوب در بیلییارد غیر آشوبی دایره و آشوبی استادیوم میی ریردازی در ای مقاه ما با استفاده از فضای فاز(s  آشوب را در بیلییارد غییر آشوبی دایره و آشوبی استادیوم در حاهت کلاسیک بررسی میی کنیی . سیس بیا استفاده از ریارامتر ککانی زاویی ای و مات یاا نقیاو بربیورد بیا میرز بیلییارد آشوب را در دو سیست غیرآشوبی دایره و آشوبی استادیوم بررسی می کنی . سس نتایج را آناهیز می کنی و نشان می دهی ک با کمک فضیای فیاز (s  ) و ککانیی زاوییی ای مییی کییوان بیلییییارد آشوبی اسییتادیوم و غیرآشوبی دایره را از ه کشایص داد