سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماندانا طوسی – پژوهشگر موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده:

محصول انار بسته به واریته آن از اواسط تابستان تا اواخر آبان آماده برداشت از روی درخت می باشد .با توجه به تا زه خوری انار،این محصول پس از چیدن در درجات مختلف روانه بازار مصرف می شود . محصول باغداران عمدتاً در بازارهای اصلی میوه و تره بارجهت عمده فروشی عرضه می شود. نکته قابل بررسی این است که قیمت محصول انار ممتاز تا انار پوسیده و آسیب دیده طی دوره کوتاه برداشت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نوسان نشان می دهد.بدین منظور در مطالعه حاضر دامنه بی ثباتی قیمت محصول انار در سطح تولید و مصرف با استفاده از شاخص ماهانه قیمت محصول طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ محاسبه و تجزیه تحلیل می گردد. نتایج نشان می دهدبر حسب انتظار بیشترین نوسانات قیمت انار در سطح تولید کننده از مردادماه تا آذرماه می باشد .انتظار می رود قیمت انار در سطح تولیدکننده در مردادماه حدود ۱۱,۵ درصد کمتر از متوسط قیمت فصلی ودر آذرماه حدود ۱۵,۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت فصلی باشد.همچنین نسبت شاخص قیمت انار طی ماههای مختلف سال به مت وسط شاخص قیمت سالانه محصول در دوره مورد بررسی نشان می دهد بیشترین نوسانات قیمتی در سطح تولید کننده در ماههای شهریور، مهر وآبان می باشد. دامنه نوسانات قیمت تولیدکننده انار طی این سال ها در یک ماه مشابه حدود ۷۴,۸ درصد بوده است .بررسی قیمت در سطح خرده فروشی شرایط متفاوتی را نشان می دهد و قیمت در طول سال دارای نوسان است به مفهوم اینکه به نظر می رسد در طی سال عرضه انار در سطح خرده فروشی وجود دارد . بهنحویکه انتظار می رود قیمت خرده فروشی انار در طول ماه های شهریور،مهر و آبان حدود ۲۰ الی ۲۲ درصد کمتر از قیمت فصلی باشد . همچنین انتظار می رود بازارانار در اسفندماه با قیمتی حدود ۲۳,۵ درصد بیش از متوسط قیمت فصلی روبرو باشد .در دوره مورد بررسی بیشترین نوسانات قیمتی در سطح خرده فروشی در ماه های فروردین الی مرداد ماه اتفاق افتاده است . دامنه نوسانات قیمت خرده فروشی طی سا لهای ۸۸-۸۳در یک ماه مشابه حدود ۴۵,۴ درصد بوده است.