سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ملکوتی – کارشناسی ارشد مهندس
عبدالرحیم پذیرا – عضو هیات علمی رشته شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اطهر تنگکی زاده – کارشناس مهندسی منابع طبیعی- شیلات، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد

چکیده:

این تحقیق با اهداف بررسی و تعیین دوره تولید مثل و زمان اوج تخمریزی ماهیPelates quadrilineatus در آبهای ساحلی خلیج فارس زمستان سال ۱۳۸۷ انجام شد. تعداد ۷۲ قطعه ماهی که ۴۲ و ۲۸ قطعه به ترتیب ماده و نر توسط قلاب صید گردید . میانگین طول و وزن کل این ماهی بترتیب برای جنس ماده ۱۸۳,۱ میلیمتر و ۸۶,۲ گرم و برای جنس نر بترتیب ۱۸۰ میلیمتر و ۸۵,۲ گرم محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده ۱ به ۱,۶ بوده و همواره فراوانی ماهیان ماده بیش از ماهیان نر بود . بیشترین مقدار شاخص گنادیGSI برای جنس ماده ۰,۱۱ در اسفند ماه و برای جنس نر با ۰,۰۶ در بهمن ماه مشاهده شد . مقدار هماوری مطلق ۶۴۵۷۴,۰۹ عدد تخمک و مقدار هماوری نسبی نسبت به طول کل و وزن کل بترتیب ۳۵۲,۶۹ و ۷۴۸,۵۱ عدد تخمک محاسبه شد