سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم طالبی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نو
راضیه برین – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نو
مسعود بهشتی – استادیار دانشگاه اصفهان
داود بی ریا – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه ا

چکیده:

در این مقاله، تولید بیوسورفکتانت توسط سویه سودوموناس آئروژینوزا TB3 ، مورد مطالعه قرار گرفت. برای تولید بیوسورفکتانت توسط این سویه، از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن و از نیترات پتاسیم و نیتراتآمونیوم به عنوان منبع نیتروژن مورد نیاز میکروارگانیسم استفاده شد. تولید بیوسورفکتانت توسط اندازه گیری کشش سطحی و شاخص امولسیون کنندگی (E24) مورد بررسی قرار گرفت. بیوسورفکتانت تولیدی توسط روشاستخراج با حلال اتانول- کلروفرم جداسازی و خالص سازی شد. آنالیز IR نیز برای شناسایی گروه های عاملی بیوسورفکتانت تولیدی انجام پذیرفت. نتایج IR نشان داد، که بیوسورفکتانت تولیدی از نوع گلیکولیپیدی است. این سویه در شرایط مناسب توانست کشش سطحی محلول را به مقدار ۳۳/۴mN/m کاهش دهد و امولسیون پایداری با شاخص امولسیفیکاسیون ۰۶ % ایجاد کند. همچنین پایداری دمایی )تا ۱۲۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۱ دقیقه(، اثرpHدر بازه ۱۲-۴و غلظت نمک در بازه % ۱۴-۰بر تولید بیوسورفکتانت حاصل از این سویه مورد ارزیابی قرار گرفت