سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی فخار – استادیار انگل شناسی،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی و مرکز تحقیقات بیول
محسن اکبر پور –

چکیده:

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری ارزشمند درکنترل بیماریهای عفونی مطرح هستند هدف از این مطالعه توصیف بیماری لیشمانیوز احشایی کالا آزار دریک کانون آندمیک واقع درشمال غرب استان فارس به منظور شناسایی و تهیه نقشه مناطق پرخطر بود توزیع مکانی بیماری کالا آزار براساس اطلاعات بدست آمده از آزمون سرولوژی DAT و آزمونPCR برروی جمعیت های انسان و سگ بعلاوه مشخصات محیطی و اکولوژی ۱۶ منطقه عشایری و ۶ منطقه روستایی واقع دربخش ماهور میلاتی به عنوان یک کانون جدید بیماری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و دورسنجی RS و نقشه های دیجیتالی مورد بررسی قرارگرفت آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار Arc view 3.3 انجام شد میزان بروز سالیانه بیماری دراین کانون ۳/۸ مورد درصد هزار نفر بود عمده ترین مناطق پرخطر بیماری براساس نقشه خطر بدست امده درناحیه عشایری واقع شده بود همچنین رابطه مثبت بین وقوع موارد مثبت انسان و سگ دراطراف نواحی عشایری مشاهده گردید علاوه براین شاخصهای پوشش گیاهی میزان بارندگی و ارتفاع ودرجه حرارت به عنوان مهمترین عوامل خطر درمنطقه تحت مطالعه بودند.