سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا دهاقین – گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود شمس بخش –

چکیده:

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماریهای مهم اقتصادی است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادی از محصولات زینتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری توسط طیف وسیعی از باکتریهای پکتولیتیک ایجاد میشود. شناسایی دقیق عامل بیماری قبل از اعمال روشهای کنترل ضروری است. در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ، از گلخانههای گیاهان زینتی استان تهران نمونههایی با علائم لکه برگی و پوسیدگی نرم از آگلونما، دیفن باخیا، پتوس، پپرومیا و شیپوری جمع آوری شد. پس از جداسازی باکتری، شناسایی آنها با آزمونهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی متداول انجام گرفت. همچنین شناسایی با استفاده ازPCRبا یک جفت آغازگر اختصاصیExpccF/ExpccR انجام شد. این آغازگرها یک قطعهDNA با طول ۵۵۰ جفت باز را ازDNA ژنومی تمامی جدایهها تولید نمودند. بیماریزایی جدایهها به روش تزریق سوسپانسیون باکتری به برگ آگلونما مثبت ارزیابی گردید. با توجه به نتایج خصوصیات فنوتیپی انجام شده واستفاده از آغازگرهای اختصاصی، عامل اصلی و غالب بیماری لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی در استان تهرانPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum تشخیص داده شد. این اولین گزارش از شناسایی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum ا ز پپرومیا در ایران میباشد.