سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه عبدالکریم – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی،
محمد ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی
سعید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی،
فرزاد افشاری – استادموسسعه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نمونه هایی از جو آلوده به زنگ قهو های Puccinia hordei از استا نهای مختلف کشور جم ع آوری و به گلخانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انتقال یافتند. با استفاده از گیاهچه های رقم حساس افضل، سیزده جدایه انتخاب، خالص سازی شده و تکثیر شدند. تعیین پاتوتیپ های عامل بیماری و فاکتورهای بیماریزائی (ژن های بیماریزائی) آن ها با استفاده از لاین ه ای ایزوژنیک و بر اساس فرمول بیماریزائی/ غیر بیماریزائی انجام شد. در این بررسی جمعاً یازده پاتوژنیک شناسایی شد. جدایه ۱- Ard-86 با ۱۷ فاکتور ژن بیماریزائی بیشترین و جدایه ۳- Ard-87 با ۸ فاکتور بیماریزائی کمترین فاکتورهای بیماریزائی را داشتند . هیچکدام از جدایه ها روی ژ نهای Rph 7.g و Rph 15.ad بیماریزائی نداشتند ولی برای ژ ن های ،Rph 4.d ،Rph 3.c ،Rph 2.b ،Rph 1.a ،Rph 14.ad ،Rph 13.x ،Rph 9.z + Rph 12 ،Rph 12 ،Rph 11.p ،Rph 10.0 ،Rph 9.i ،Rph 8.h ،Rph 6.f+Rph 5 Rph 2.y ،Rph 2.j و Rph 2.t بیماریزائی وجود داشت. بیشترین فراوانی بیماریزائی برای ژن ها Rph 7.g و Rph 15.ad و کمترین فراوانی برای ژن Rph 5.e برابر با ۶/ ۷ درصد تعیین گردید. ژن های مقاوم نسبت به تمام جدای هها م یتوانند به عنوان منابع مقاومت در برنامه اصلاحی این بیماری استفاده شوند.