سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا پهلوانی – مدرس دانشگاه پیام نورلرستان
حدیث زارع منش – اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور الشتر
سعید امیری –

چکیده:

امروزه مطالعه و بررسی میزان سرمایه گذاری دربخش منابع طبیعی و تلاش برای افزایش بهره وریدراین منطقه از دیدگاه اقتصاددانان امری پذیرفته و بلکه ضروری است دراستان لرستان نیزدرخصوص برنامه پنجساله سوم توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی کشورا ین بررس ی انجام شده که درقالب این مقاله ارایه می گردد دراین پژوهش میزان سرمایه گذاری درمنابع طبیعی درطول پنجساله مذکور درلرستان و نیز ارزش اقتصادی منابع محاسبه و درنهایت مشخص گردیده است که خالص سرمایه گذاری درمنابع طبیعی لرستان منفی است و سیرقهقرایی دارد روش کاربراساس رابطه تشکیل سرمایه خالص دربخش منابع طبیعی NRV) بودها ست اطلاعات مورد نیاز از سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری ونیز وزارت امور اقتصادی و دارای بدست آمده است دراین مقاله واگذاری منابع طبیعی به افراد حقیقی افزایش نرخ تعرفه های صادراتیمنابع طبیعی هدفمندی یارانه ها دربخش کشاورزی توجه به هزینه فرصت نهایی MOC عنایت ویژه نیز به اصل مزیت نسبی درمورد تولید محصولات کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.