سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مکوندی – سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
روح اله مهربانی –

چکیده:

سد مخزنی دز به عنوان یکی از عوامل اصلی در تله اندازی رسوبات انتقالی در رودخانه دز به سمت پایین دست به شمارم یرود. اما در ادامه مسیر این رودخانه و با توجه اضافه شدن شاخ ههای فرعی و در نهایت پیوستن این رودخانه به رودخانه کارون، روند فرسای شپذیری و رسوب گذاری در طول مسیر دستخوش تغییرات عمد های می شد. لذا به منظور بررسی بیلان رسوب در رودخان ههای دز و کارون از سد مخزنی دز تا انتهای رودخانه کارون، این مسیر به باز ههای مختلف تقسیم و میزان رسوبات ورودی و خروجی هر بازه که مجموع های از بار رسوب معلق، بار بسترو بار کل است انداز هگیری و محاسبه شده است. پس از بررس یهای به عمل آمده مشخص شد که باز ههای ابتدایی و انتهایی در رودخانه دز فرسایش پذیر و در باز ههای میانی رسو بگذار است و در رودخانه کارون نیز بازه ابتدایی فرسایش پذیر و در سایر باز هها رسو بگذار است.