سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدایرج هاشمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمی

چکیده:

شهرک صنعتی خمین در ۵ کیلومتری شمال خمین و ۶۰ کیلومتری جنوب اراک واقع شده است. در این مطالعه جهت بررسی و ارزیابی پتانسیل آبی سازنده های منطقه از ۲ روش مطالعات صحرایی و عملیات ستادی استفاده شد. و کلیه سازنده های سنگی و آبرفتی بررسی و پتانسیل آبی آنها منعکس شد. نتایج مطالعات نشان داد که کل اراضی آبی واقع در حوضه برابر ۱۰۸۱ هکتار و کل باغات برابر ۷۵ هکتار بودند. با توجه به نیازآبی( اراضی آبی ۵۰۰۰ مترمکعب، باغات ۱۰۰۰۰ مترمکعب در هکتار) ،کل نیاز آبی بخش کشاورزی منطقه برابر ۶۱۵۵۰۰۰ متر مکعب است.با توجه به جمعیت ۴۵۷۰ نفری در حوضه و اینکه نیازآبی روزانه روستاها ۱۵۰ لیتر در روز میباشد.کل نیاز آبی سالانه حوضه برابر ۲۵۰۲۰۷ مترمکعب است.همچنین با توجه به وجود تعداد ۸۵۷۲ دام سبک و ۲۱۲۲ دام سنگین در منطقه ،کل نیاز آبی از بخش دام در منطقه برابر ۳۰۲۳۷ مترمکعب می باشد.بررسی وضعیت تخلیه منابع آبی نشان داد که ،تخلیه حاصل از چشمه ها برابر۳۵۴۰۰۰ مترمکعب،چاه ها ۴۰۷۲۶۰۰ مترمکعب و قنوات ۲۴۸۳۶۵۰ مترمکعب درمنطقه حوضه می باشد.بررسی وضعیت بیلان آبی حوضه نشان داد حجم بارش در منطقه ۷۵۰۰۰۰۰۰ مترمکعب، حجم رواناب ۱۶۷۰۰۰۰۰ مترمکعب و حجم تخلیه برابر ۶۹۱۰۲۵۰ مترمکعب و نیاز آبی برابر با ۶۴۳۵۴۴۴ مترمکعب است.که در شرایط حاضر تقریبا میزان تخلیه منابع آبی با نیازهای آبی با اختلاف ۷ درصد در حالت تعادل هستند.اما مجموع تخلیه رواناب حوضه برابربا ۲۳۶۱۰۲۵۰ مترمکعب است که تفاوت آن از حجم بارش در منطقه برابر ۵۱۳۸۹۷۵۰ مترمکعب می باشدکه چنانچه ۵۰ درصد از مقدار حجم بارش در منطقه صرف تبخیرشود.حدود ۱۳/۹میلیون مترمکعب آب ذخیره می شود، این مقدار برابر ۴۴۱ لیتر در ثانیه بوده که درواحد آبرفتی و سنگی منطقه ذخیره می شود و با حفرچاه در مناطقی که شرایط مناسب وجود دارد می توان به آب مورد نیاز دست یافت.