سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساره هاشمی – دانشجوی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
ولی الله بابایی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی تاجیک قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حشمت الله رحیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گیاهان به منظور مقابله با عوامل تنش زا مکانیسم های متفاوت و پیچیدهای مانند تولید پروتئین های متنوع با عملکردهای حفاظتی متفاوت را به کار می گیرند. یک گروه از این پروتئین ها که به وسیله محرک های تنش زای مختلف تحریک می‌شوند پروتئین های مرتبط با بیماری زایی (Pathogenesis- Related proteins ; PRs) هستند که یک نقش مهم را در حفاظت گیاه علیه بیمارگرها و شرایط محیطی تنش زا بازی می کنند. در این بررسی الگوی بیان دو ژن مرتبط با بیماری زایی(PR3 , PR1) و همچنین ژن OsNH1 که یک نقش کلیدی را در مقاومت القایی سیستمیک و بیان ژن های PR دارد در تعامل دو رقم مقاوم (خزر) و حساس (طارم ) با قارچ عامل لکه قهوه ای برنج، با استفاده از تکنیک (QPCR)Quantitative Real Time PCR مورد مطالعه قرار گرفت. بیان ژن های مذکور در بازه زمانی ۰ تا ۱۰۰ ساعت پس از آلودگی بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در رقم مقاوم، سطح بیان ژن‌های PR3، PR1 و NH1 به ترتیب در ۲۴ ، ۱۲و ۱۲ ساعت پس از آلودگی به اوج رسید و نرخ بیان آنها به ترتیب ۳۰۰ ،۱۵۰ و ۶ برابر نسبت به زمان صفر افزایش یافت. بیان این ژن ها سپس روند نزولی و رقیق شدن را آغاز کردند. در آزمون مقایسه ای T-test اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد در ساعات مذکور بین رقم خزر و طارم وجود داشت. الگوی بیان ژن هایPR1b و NH1 در رقم حساس مشابه رقم مقاوم بود، اما بیان ژن PR3 در رقم حساس کمی متفاوت با رقم مقاوم بود و در ۴۸ ساعت پس از آلودگی به حداکثر رسید. در مجموع میزان بیان هر سه ژن مورد بررسی در رقم مقاوم (خزر) بطور معنی‌داری بیشتر از رقم حساس (طارم ) بود که بیان کننده نقش فعال آنها در مقاومت برنج به قارچ B. Oryzea میباشد. افزایش بیان NH1 در ۱۲ ساعت اول پس از آلودگی نشان دهنده نقش این ژن در تنطیم بیان ژن های PR و دخالت این ژن در ایجاد مقاومت برنج به قارچ عامل لکه قهوه ای است .