سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیژه زمردی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

صنعت ادبی «بیان و تفسیر» که در کتب معانی و بیان با عناوین متعددی از آن نام برده شده است، از فروع صنعت تقسیم است که در برخی از آثار ادبی و به ویژ ه ادبیات تعلیمی نمونه های فراوانی از آن وجود دارد. ساختار بیرونی بیان و تفسیر مرکب از دو جمله ی غیر مستقل است که در جمله ی غیر مستقل اول، عدد یا تعداد چیزی ذکر می شود و در جمله ی غیر مستقل دوم به تفسیر جمله ی اول می پردازد. در این پژوهش کوشیده ایم تا موارد کاربرد این صنعت را در کتاب «قابوسنامه» که از جمله ی متون تعلیمی محسوب می شود، نشان دهیم و سپس به بیان موارد و مقاصد کاربرد آنها در این اثر بپردازیم.