سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حنیفه سید حاجی زاده – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، مراغه، ایر
خدیجه رضوی – استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، بلوار پژوهش، تهران
یونس مستوفی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
ذبیح اله زمانی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده:

اتیلن یکی از ترکیبات تنظیم کننده رشد گیاهی است که نقش های زیادی را در گیاهان از جوانه زنی بذر تا ژیری و ریزش گل و میوه ایفا می کند. در این پروژه الگوی بیان دو ژن از ژن های درگیر در مسیر انتقال سیگنال اتیلن (RhCTR1 و RhCTR2) طی پیری گلبرگ در دو رقم رز ‘بلک مجیک’ و ‘ماروسیا’ که از نظر عمر گلدانی متفاوت هستند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده بیان افزایشی ژن RhCTR1 طی باز شدن گل در هر دو رقم می باشد به طوریکه میزان بیان این ژن در رقم ماروسیا بطور معنی داری بیشتر از رقم بلک مجیک بود . در هیچ کدام از رقم ها، تفاوتی در بیان ژن RhCTR2 در مراحل مختلف باز شدن گل مشاهده نشد.