سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده منبری – دانشجو تهران خیابان ادس، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیا
امیر هوشنگ احسانی – استادیار تهران خیابان ادس، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی ب

چکیده:

داده‌های سنجش از دور چند طیفی منبع اطلاعات مهمی برای تشخیص تغییرات برتری نقشه پوشش سطح زمین می‌باشد . تشخیص تغییرات یکی از کاربردهای اصلی سنجش از دور می‌باشد. در این تحقیق که بر معنی روش رقومی صورت گرفته با به شناسایی مناطق تغییر یافته طی ۲۷ سال و در سمت زمانی گردید. داده‌های رقومی مربوط به سه سنجنده MSS به تاریخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۵، TM به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۰، ETM+ به تاریخ ۱۰ ژولای ۲۰۰۲ کتاب مورد تصحیحات اولیه قرار گرفته و زمین مرجع گردیدند. میزان RMSE حاصل از زمین مرجع کردن تصاویر MSS ، TM و ETM+ کد پستی ۵۹۷/۰ ، ۳۴۸/۰ و ۵۷۷/۰ به دست آمد با استفاده از بهبود کنتراست ، ساخت تصاویر رنگی کاذب، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، شاخص‌های گیاهی و مدل رقومی اتفاقاً اقدام به بارز سازی تصاویر شده جهت تعیین بهترین ترکیب باندی برای استفاده در طبقه بندی و نیز ساخت تصاویر رنگی کاذب از شاخص OIF و نیز تعیین هم‌بستگی بین بانک‌ها استفاده گردید. جهت طبقه بندی داده‌ها از روش نظارت شده استفاده شد نقش زمینی با روش نمونه‌گیری و پیمایش های میدانی تهیه شد .پس از طبقه‌بندی نقش کاربری اراضی با کلاس‌های مختلف تهیه شد. صحت کلی نظری به کاپا برای هر یک از سنجنده ها محاسبه گردید و بالاترین دقت برای سنجنده های MSS ، TM ، ETM+ به ترتیب ۹/۷۹ ، ۳۴/۸۶ ، ۴۶/۸۲ به دست آمد. در مرحله بعدی با استفاده از روش‌های مختلف بازیابی تغییرات نظیر روی هم اندازی تصاویر ، تفریق تصاویر، تقسیم تصاویر، آنالیز مؤلفه‌های اصلی و در نهایت روش مقایسه پس از طبقه‌بندی مناطق تغییر یافته مشخص و مساحت هر یک تعیین گردید و در نهایت روند بیابان زایی منطقه مشخص و نقش بیابان زایی تهیه گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده ۲۷ سال، روند تغییرات ۵۵/۵۶در صد می‌باشد که بیشترین تغییرات مربوط به کلاس اراضی بیابانی و کمترین آن مربوط به کلاس منطقه مرطوب می‌باشد.