سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جلال الدین صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در این مقاله به بررسی سیست مهای تولید همزمان برق و حرارت در منازل مسکونی پرداخته شده اس ت. سیست مه ای تولید همزمان مورد بررسی، ژنراتورهای گازسوز، پی لهای سوختی و میکروتوربینها هستند. برای انتخاب سیستم تولید ه م زمانمناسب برای یک منزل مسکونی، ملاحظات بسیار مهمی میبایست مدنظر قرار گیرد. در این مقاله از دو معیار اساسی نرخ حرارت به توان و نرخ صرفه جویی در انرژی بهره گرفته شده است. ازین رو در مقدمه، به بررسی سیست مهای تولید هم زمانو نقش آنها در مدیریت سمت تقاضا پرداخته شده است. در بخش دوم مقاله، بیان مسئله و نمونه عملی مورد بررسی، شرحداده شده است. در بخش سوم به ارزیابی کامل و انتخاب بهینه سیست مهای تولید هم زمان برای منازل مسکونی در قالب مثال عنوان شده پرداخته شده است و در بخش آخر، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.