سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

طراحی خطوط لوله با در نظر گرفتن انواع فاکتورها و شرایط محیطی موجود ، گوناگونی حالتهایی که با توجه به شرایط خاص لوله وجود دارد و یا بوجود می آید و با در نظر گرفتن اینکه عوامل بسیار زیادی در آن موثر بوده و باید اثرات آنها درنظر گرفته شود و راه حل بهینه ای جهت فائق آمدن بر مشکلات پیدا نمود؛ بایستی انجام شود. در این راستا مقررات وضع شده از سوی سازمانهای دیگر از جمله حریمهای خاصی که وجود دارد باید درنظر گرفته شده و در همان حال نیز استانداردها و مقررات طراحی و ساخت خط لوله نیز مد نظر قرار گیرد و با جمع بندی و ارزیابی تمام موارد ، طراحی انجام گیرد که کاری بسیار طاقت فرسا و مشکل می باشد. از همه مهمتر عوامل اقتصادی دخیل در آن مانند هزینه های اجرا با توجه ایستگاههای تقویت فشار ، محلهای مصرف و ، line break به طراحی و قرارگیری سیستمهای مختلف مانند شیرهای فواصل آنها و سایزینگ مناسب و طراحی ایمن و در نظر گرفتن موارد مختلف دیگر، کاری بسیار مشکل می باشد شامل سخت افزارها و نرم افزارهایی بوده که قابلیت تحلیل مکانی را با ارزیابی و توجه به طیف داده های GIS تکنولوژی یا سنجش از راه دور تکنولوژی نوینی می باشد RS . ورودی به سیستم انجام داده و اطلاعات مورد نیاز را بوجود می آورد که با استفاده از انواع عکسبرداریهای هوایی و طیف نگاریهای مختلف ، انواع مختلفی از داده از آن به دست م یآید. از آن جمله می توان اشاره کرد که خصوصیات مختلفی از جمله زمین شناسی جهت عبور کانال خط لوله از مناطقی که دارای سنگ طبیعی کمتری می باشد ، عوارض موجود در طرح ، رودخانه و آبریزهای موجود در مسیر عبور خط لوله ، مناطق بایر ونرم افزارهای مختلف GIS و پردازشی که توسط سیستم GIS و کشاورزی و غیره که با تغذیه این اطلاعات به سیستم بر آن صورت می گیرد گزینه های مختلف طراحی بدست می آید و بهینه سازی همه جانبه ای با توجه به نیازها در طراحی مزایای زیادی دارد که بعنوان مثال میتوان از امکان نقشه برداری در فصل زمستان نام برد RS . خط لوله صورت می گیرد انواع GIS و RS یا نقشه برداری از محیطهایی که امکان حضور انسان مشکل می باشد. در این راستا با توجه به قابلیتهای گزینه های پیش رو به سهولت و با زمان کم بدست می آید و می توان توجیه اقتصادی طرح را انجام داده و هزینه های طراحی و نیز اجرا را همزمان با کاهش زمان صرف شده کاهش داده و بهینه سازی مناسبی در طراحی خط لوله انجام داد .