سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سوسن روشن ضمیر – آزمایشگاه پیل سوختی، پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران
دنیا اگاهی زاد – دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی -ترمو سینتیک

چکیده:

از آنجا که پیل های سوختی تبادل پروتون یکی از محتمل ترین جایگزی نهای سیستم های احتراق داخلی، برای مصارف ساکن و حمل و نقل می باشند، باید بتوانند با سایر سیستم های تولید الکتریسیته رقابت کنند. در فراگیر شدن استفاده از این سیست مها بایستی بازدهی و قیمت یا اندازه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، دستیابی به یک سیستم طراحی بهینهPEMFCیک موضوع مهم در سا ل های اخیر است .تاکنون، تکنیک های متعددی برای بهینه سازی سیستم های پیل سوختی توسعه یافته اند، اما اکثر آنها فقط محدود به یک هدف بهینه سازی نظیر عملکرد یا قیمت هستند. بااین وجود، از آنجا که اهداف بهینه سازی مختلف بر روی هم تاثیر می گذارند، در نظر گرفتن یک هدف ، واقع گرایانه نیست، چرا که بازدهی پیل سوختی با افزایش توان خروجی کاهش م ییابد. از اینرو برای رسیدن به عملیات با بازدهی بالا با میزان تولید توان پیشین، پی لهای بیشتر و تجهیزات جانبی دیگر نظیر سیستم کمپرسور با ظرفیت بالا مورد نیاز می باشد. به بیان دیگر بازدهی پیل سوختی بسیار به اقتصاد پیل سوختی مربوط می باشد. بنابراین، یک بازدهی بهینه باید وجود داشته باشد که نتیجه ای از تعریف یک سیستم پیل سوختی کوچک و یا با بازدهی اقتصادی است. در این تحقیق ضمن مرور بهینه ساز یهای تک منظوره انجام گرفته توسط محققین مختلف، نتایج حاصل از بهینه سازی چند منظوره برای سیستم ۵۰ کیلو واتی بالارد ارائه می گردد.