سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رضائیان – دکتری سازه،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسنعلی شایانفر – دکتری سازه،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش افتخاری – کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

باعنایت به سهولت اجرا و هزینه نسبتاً پایین مهاربندهای همگرا فولادی، درسالهای اخیر از این سیستم در بهسازی سازه های بتن مسلح استفاده شده است. اما مشکل استفاده از این سیستم عمدتاً به وجود آمدن کمانش در اثر نیروی فشاری پیش ازرسیدن به ظرفیت جاری شدن مقطع است. ایده به کار گرفته شده در این تحقیق حذف یا تعویق کمانش مهاربند فشاری با استفاده از مهاربند دارای فیوز است.برای این بررسی از روش مدل سازی عددی در نرم افزار المان محدودABAQUS استفاده شده است. نتایج استفاده از مهاربند فولادی ضربدری عادی و دارای فیوز، در قابهای خمشی بتن مسلح تک دهانه، یک طبقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از رفتار پایدار غیرخطی با خاصیت سخت شوندگی تا تغییر مکان هدف و بهبود قابل توجه پارامترهای لرزه ای، توسط مهاربند فولادی ضربدری دارای فیوز، در قاب بتن مسلح است.