سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محسن حائری – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف ایران
امیر اکبری گرگانی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف ایران
حمیدرضا روح پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات درنواحی خشک لسی کاهش ظرفیت باربری پی نشست ناگهانی بستر و افزایش مقادیر لنگر خمشی و برش درسازه های انتقال است که می تواند ناشی از فروریزش بستر خاکی دراثر افزایش رطوبت باشد دراین مقاله بهسازی رفتار فروریزشی نمونه های بازسازی شده از خاک لس گرگان واقع دراستان گلستان ایران با استفاده از دستگاه ادومتر درآزمایشگاه و با افزودن آهک بررسی شده و مقادیر نشست لنگر خمشی و نیروی برشی ایجاد شده درسازه یک نمونه کانال انتقال آب با مدلسازی عددی و درشرایط قبل از بهسازی بستر و پس از بهسازی بستر با افزودن آهک مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج بررسی ها نشان داد که تثبیت بستر فروریزشی با آهک میتواند با میزان قابل توجهی از مقادیر نشست بستر کانال و مقادیر نیروهای مخرب سازه ای بکاهد و از بروز خرابی های احتمالی جلوگیری نماید.