سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ذاکری نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهرنوش پروان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

نرم افزار Aqua Crop یک نرم افزار تحت ویندوز است که توسط سازمان FAO طراحی شده و در اختیار کاربران و مدیران آبیاری قرار گرفته است. این نرم افزار قابلیتهای بسیاری در واسنجی و اعتبار سنجی پروژه های آبیاری بر مبنای انواع پارامترهااز جمله مشخصات گیاهی و منطقه ای، میزان کم آبیاری، استرسهای حرارتی و کود دهی و… را دارا می باشد. در این مطالعه از این مدل رایانه ای برای برنامه ریزی آبیاری استفاده شده است و هدف اصلی این بخش کسب بیشترین عملکرد و بهره وریبا استفاده از حداقل مقدار آب آبیاری است. در این راستا، مطالعه و بررسی بهره وری آب با تغییر مقدار و زمان آبیاری برایمحصولات کشت شده در مزرعه ای که توسط کانال اردیبهشت در منطقه درودزن شیراز تغذیه می شوند، انجام می گردد. در این مزرعه ۳ محصول گندم، چغندر و ذرت کشت می شوند و مقادیر بیشینه تولید محصول خشک و میزان بهره وری این محصولات به ازای آبیاری های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و زمان و عمق مناسب آبیاری به زارعین پیشنهاد می شود