سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده کوزری – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد قاسمی نژاد – مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خوزستان
مهدی قربانی بیرگانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

چغندر قند یکی ازدو محصول تولید کننده قند می باشد که افزایش و بهره وری این محصول استراتژیک در کشو ردر گروه شناخت مسائل و مشکلات زراعی آن و بکارگیری روشهای جدید در چارچوب یک سیستم زراعی مناسب می باشد به منظور بررسی تاثیر زیرشکن زنی ودور آبیاری برعملکرد چغندر قند آزمایش در سال زراعی ۸۹-۸۸ در شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان انجام شد دراین تحقیق ا زدو روش خاک ورزی شامل: خاک ورزی مرسوم با گاو آهن برگرداندار به عمق ۲۵-۲۰ سانتی متر و خاک ورزی مرسوم به همراه زیرشکن زنی به عمق ۴۰-۳۵ سانتی متر و سه دورآبیاری شامل ۳ ، ۶و ۹ روز یکبار آبیاری استفاده شد. بگونه ای که حجم آب آبیاری در انتهای فصل زراعی درهر سه تیمار آبیاری تقریبا یکسان بود. این تحقیق بصورت طرح آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار روش خاکو رزی به عنوان فاکتور اصلی و دور آبیاری به عنوان فاکتور فرعی اجرا شد.